کتابونه

انځورسرلیک
سیاست خارجی افغانستان (در سپهر همکاری‌های منطقه‌ئی) مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان کابل ۲۰۱۴
سیاست خارجی آمریکا در افغانستان, انستیتوت مطالعات استراتژیک تهران ۲۰۰۸
سیاست خارجی افغانستان (در سپهر امنیت و توسعه), تحت چاپ
حکمت و حکمروایی حکمت و حکمروایی (در سپهر سیاست خارجی افغانستان)